KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ VỀ “VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

28/10/2023

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát vừa ký ban hành Kế hoạch số 544/KH-ĐGS về Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu Kế hoạch của Đoàn giám sát:

Trọng Quỳnh