NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NĂM 2024

31/07/2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH15 ngày 27/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Trọng Quỳnh