TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT ''VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19; VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ CƠ SỞ, Y TẾ DỰ PHÒNG''

22/02/2023

Năm 2023 Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề: “Việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Đây là một trong 2 chuyên đề giám sát tối cao được Quốc hội lựa chọn. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội giới thiệu tóm lược một số hoạt động đã triển khai và kế hoạch giám sát thời gian tới.

Lan Hương - Trọng Quỳnh