Báo cáo số 778/BC-UBVHGDTTN13 ngày 22 tháng 5 năm 2013 của UB VH, GD, TN, TN, NĐ về kết quả giám sát việc thực hiện NQ 35/2009/QH12 và Nghị quyết 50/2010/QH12 của Quốc hội liên quan đến giáo dục đại học trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII

24/10/2013 14:00

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác