Báo cáo số 436/BC-UBTVQH13 ngày 4 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIII

24/10/2013 14:00

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác