Báo cáo số 425/BC-UBTVQH13 ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012”

24/10/2013 14:00

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác