Báo cáo số 799/BC-UBKHCNMT13 ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về kết quả giám sát bước đầu tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thủy điện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII

24/10/2013 14:00

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác