Báo cáo số 453/BC-UBTVQH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013

24/10/2013

Báo cáo số 453/BC-UBTVQH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII, ngày 21-6-2013

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác