Báo cáo số 459/BC-HĐDT13 ngày 16 tháng 5 năm 2013 của HĐDT về kết quả giám sát: “Tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số” theo Luật Đầu tư trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, QH Khóa XIII

24/10/2013 14:00

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác