Báo cáo số 265/BC-UBTVQH13 ngày 7-11-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII

09/04/2013 14:00

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác