Báo cáo số 261/BC-UBTVQH13 ngày 02-11-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2012 và phương hướng hoạt động giám sát năm 2013

09/04/2013 14:00

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác