Báo cáo số 272/BC-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013

09/04/2013 14:00

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác