Tiểu sử tóm tắt của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

26/02/2014 10:38

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UÔNG CHU LƯU

Họ và tên: Uông Chu Lưu

Tên thường gọi: Uông Chu Lưu

Ngày sinh: 20/07/1955

Ngày vào Đảng: 03/12/1983

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật học

Chức vụ: - Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII

               - Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

               - Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

               - Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XII, XIII, XIV

Nơi làm việc: Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội

Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội: tỉnh Thanh Hoá

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không