Tiểu sử tóm tắt của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

26/02/2014

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒNG THỊ PHÓNG

Họ và tên: Tòng Thị Phóng

Tên thường gọi: Tòng Thị Phóng

Ngày sinh: 10/02/1954

Ngày vào Đảng: 20/11/1981

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:  - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

               - Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X

               - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, XIII, XIV

               - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia

               - Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII, XIV

Nơi làm việc: Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội

Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội: tỉnh Đắk Lắk

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 1996 - 2001