Tiểu sử tóm tắt của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

26/02/2014 10:30

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÙNG QUỐC HIỂN

Họ và tên: Phùng Quốc Hiển

Ngày sinh: 06/4/1958

Quê quán: xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Ngày vào Đảng: 20/10/1986

Ngày chính thức : 20/10/1987

Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế tài chính
+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính, tín dụng

Lý luận Chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng Ba

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII;

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII. XIV

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIV, XV.
 
Tóm tắt quá trình công tác

8/1980 - 12/1988:

Cán bộ, Phó phòng rồi Trưởng phòng quản lý và thu tài chính doanh nghiệp quốc doanh, Sở Tài chính tỉnh Hoàng Liên Sơn.

01/1989 - 3/1990:

Ủy viên UBND huyện, Trưởng Ban Tài chính- Thương nghiệp huyện Văn Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn; Đại biểu HĐND huyện Văn Yên.

4/1990 - 10/1991:

Chi cục phó Chi cục Kho bạc Nhà nước tỉnh Hoàng Liên Sơn.

11/1991 - 01/1996:

Cục phó rồi Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Yên Bái.

02/1996 - 12/1999:

Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIV.

01/2000 - 6/2001:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh Yên Bái.

7/2001 - 10/2003:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

11/2003 - 8/2004:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh rồi Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

8/2004 - 12/2005:

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

01/2006 - 7/2007:

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Từ 8/2007 đến nay:

UVTW Đảng khóa X, XI, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội khóa XII, khóa XIII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng.

Ngày 04/4/2016

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.