ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI SẼ TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

06/09/2023

Theo kế hoạch, dự kiến ngày 8/9 tới, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình “Việc thực hiện các kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2021”.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: HƯỚNG ĐẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị quyết số 27/NQ/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Nghị quyết 22/2021/QH15 về điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019, Nghị quyết 53/2022/QH15 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020, Quy chế hoạt động của Ủy ban Tài chính, Ngân sách và theo kế hoạch công tác, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức phiên giải trình “Việc thực hiện các kết luận và kiến nghị Kiểm toán nhà nước đến hết niên độ NSNN năm 2021”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có buổi làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách và Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch chuẩn bị tổ chức Phiên giải trình

Theo đó, Ủy ban Tài chính, Ngân sách dự kiến lựa chọn 01 Bộ và 02 địa phương có số kết luận, kiến nghị lớn chưa thực hiện trực tiếp báo cáo tại phiên giải trình, gồm: Bộ Giao thông vận tải; Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung trọng tâm giải trình về tình hình và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước của Bộ và địa phương đến ngày 31/3/2023 và đến thời điểm báo cáo (nếu có) đối với niên độ NSNN năm 2021 và niên độ NSNN năm 2020 và 2019 trở về trước đến ngày 31/12/2021 chưa thực hiện, bao gồm: Sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương; Xử lý tài chính, các vi phạm trong quản lý NSNN, tài chính công, tài sản công; Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân qua kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Qua đó, làm rõ nguyên nhân, lý do, trách nhiệm trong việc không hoặc chưa thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ NSNN năm 2021, năm 2020 và năm 2019 trở về trước đến ngày 31/12/2021. Đề xuất, kiến nghị và giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Theo chương trình, tại phiên giải trình, Kiểm toán nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, địa phương sẽ có báo cáo và trả lời làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung phiên giải trình.

Sau phiên giải trình, Ủy ban Tài chính, Ngân sách sẽ có kết luận vấn đề được giải trình./.

Bảo Yến