ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUÓC HỘI GIAO PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH CHUYÊN TRÁCH PHỤ TRÁCH ĐOÀN ĐBQH KHOÁ XV TỈNH HOÀ BÌNH

27/12/2022 17:22

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 22/12/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ đã ký Nghị quyết số 667/NQ-UBTVQH15 về việc giao Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/20Ỉ4/QH13 đã được sửa đối, bố sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Quy chế làm việc của ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Xét Tờ trình sổ 302/TTr-ĐĐBQH ngày 09/11/2022 của Đoàn đại biếu Quốc hội tỉnh Hòa Bình và Tờ trình so 823/TTr-BCTĐB ngày 14/11/2022 của Ban Công tác đại biếu, ngày 22/12/2022, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quóc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ đã ký Nghị quyết số 667/NQ-UBTVQH15 về việc giao Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hòa Bình

Theo đó, uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giao ông Hoàng Đức Chính - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi có nhân sự mới.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình cùng ông Hoàng Đức Chính theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.