Hội nghị công tác tạp chí và xuất bản

Ủy ban kinh tế

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Văn hoá

16/12/2013 - 18/12/2013

Hội nghị được nghe các báo cáo về công tác tạp chí và xuất bản của: TS. Nguyễn Thị Hồng Phấn, Phó ban Ban Kế hoạch – Tài chính; PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội và TS. Trịnh Tất Đạt, Giám đốc Nhà xuất bản Từ điển bách khoa.

Tính đến tháng 3 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam có 02 nhà xuất bản và 30 toà soạn các tạp chí chuyên ngành xuất bản được 43 loại tạp chí trong một năm, trong có có 30 tờ  tiếng Việt và 13 tờ tạp chí  tiếng Anh). Đây là lượng ấn phẩm lớn cung cấp cho bạn đọc trong nước và quốc tế.

Trong năm qua, các tạp chí và nhà xuất bản đều đã giữ vững tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Tuyển chọn và công bố kịp thời những kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong cả nước, góp phần quan  trọng vào việc thúc đẩy nền khoa học xã hội và nhân văn phát triển. Các kết quả nghiên cứu mới nhất thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong và ngoài nước đã được cung cấp cho giới khoa học và những ai quan tâm, góp phần nâng cao hiểu biết và giúp bạn đọc có thông tin cần thiết phục vụ cho công việc và đời sống.

Các tạp chí đã tích cực góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho công tác hoạch định và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Làm tốt chức năng cung cấp thông tin khoa học và phổ biến kiến thức; Là diễn đàn trao đổi khoa học, là địa điểm gặp gỡ của những người quan tâm đến các vấn đề khoa học chuyên ngành.

Hai nhà xuất bản Khoa học xã hội và Từ điển bách khoa kịp thời công bố các thành quả nghiên cứu khoa học là kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của các viện nghiên cứu chuyên ngành, đã liên kết xuất bản được nhiều đầu sách phục vụ đông đảo bạn đọc trong cả nước.