HỘI THẢO GIÁO DỤC 2018 “GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - CHUẨN HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ” (THÔNG BÁO SỐ 2)

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

27/07/2018 - 27/07/2018

QUỐC HỘI KHÓA XIV
ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG
-----------------------------------------------
 
THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO GIÁO DỤC 2018
“Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế”
 

Tiếp theo Thông báo số 01 ngày 13/4/2018 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc tổ chức Hội thảo Giáo dục 2018 với chủ đề “Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế”, Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo một số nội dung tiếp theo về Hội thảo như sau:

1. Hội thảo được tổ chức vào ngày 17/8/2018 tại Khách sạn Melia Hà Nội

2. Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (dịch song song)

3. Đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được đăng ký và tham luận của đông đảo các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước.  

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các vị đại biểu và đề nghị các đại biểu (đã đăng ký) gửi báo cáo tham luận toàn văn chậm nhất ngày 20/7/2018.

4. Các tham luận được chấp thuận sẽ đăng trong Kỷ yếu Hội thảo (phát hành vào tháng 10/2018).4.Ban Tổ chức sẽ gửi Thư mời tham dự Hội thảo đến các vị đại biểu vào tuần đầu tháng 8/2018 và đài thọ kinh phí ăn nghỉ trong thời gian diễn ra Hội thảo cho các đại biểu được mời.

Thông tin liên hệ:

Tổ Thư ký VEC2018

ThS. Bùi Lê Vũ (Email: blvu@vnuhcm.edu.vn; ĐT: 0912574268)

ThS. Đặng Hồng Hạnh (Email: danghanh_qh@yahoo.com; ĐT: 0983092804)

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GIÁO DỤC 2018

 

        

THE XIV NATIONAL ASSEMBLY

COMMITTEE FOR CULTURE, EDUCATION, YOUTH AND CHILDREN

THE SECOND ANNOUNCEMENT

THE 2018 VIET NAM EDUCATION CONFERENCE

“Higher Education – Standardization and Integration”

Following the first announcement dated April 13, 2018 of the Committee for Culture, Education, Youth and Children of the National Assembly  on the organization of the 2018 Viet Nam Education Conference themed “Higher Education – Standardization and Integration”, the Organizing Committee annouce updated information regarding the conference as follows:

1.The Conference is held on August 17, 2018 at Meliá Hanoi Hotel

2.Language: Vietnamese – English (parallel translation provided)

3.Up to now, the Conference have attracted registration and paper submission from the majority of experts, administrators, educators and scientists nationally and internationally.

The deadline for paper submission: July 20, 2018. Qualified submissions will be published in the conference proceedings (due in October 2018).

The Organizing Committee wholeheartedly appreciate your interest in this conference.

4.Invitation letters will be sent to participants at the beginning of August 2018. The Organizing Committee will cover accomodation and meals during the Conference for invited participants.

Contact information:

VEC2018 Secretariat

Mr. Bui Le Vu (Email: blvu@vnuhcm.edu.vn; Mobile: 0912574268)

Ms. Dang Hong Hanh (Email: danghanh_qh@yahoo.com; Mobile: 0983092804)

 

VEC2018 ORGANIZING COMMITTEE