Khoa học xã hội và UNESCO với sứ mệnh phát triển bền vững

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Phát triển bền vững

10/12/2013 - 18/12/2013

Hội thảo được chia làm 3 phiên.

Phiên thứ nhất: "Khoa học xã hội và UNESCO với sứ mệnh phát triển các khoa học và sứ mệnh phát triển giáo dục" với các báo cáo:

- “Viện Khoa học xã hội Việt Nam với sứ mệnh nghiên cứu khoa học, giáo dục và bảo tồn văn hoá” của PGS.TS. Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

- “Những thành tựu về  khoa học giáo dục và bảo tồn văn hoá sau 30 năm hoạt động của Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam” của Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Phiên thứ hai: "Khoa học xã hội và UNESCO với sứ mệnh bảo tồn văn hoá". Trong phiên này có năm báo cáo sau:

- “Khảo cổ học Việt Nam và UNESCO: Những thành tựu và triển vọng hợp tác trong tương lai” – PGS.TS. Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học.

- “Dự án Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản Kho tàng Sử thi Tây Nguyên” – GS.TS. Nguyễn Xuân Kính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá.

- “Bảo tồn kho văn bản Hán Nôm” – PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

- “Các chiến lược nghiên cứu sưu tầm, giới thiệu và bảo tồn văn hoá của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam” – PGS.TS. Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

- “Bảo tồn và giới thiệu sự đa dạng văn hoá: lý thuyết và các hoạt động cụ thể tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam” - PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu, Phó giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Phiên thứ ba: Phiên thảo luận và đề xuất các nhiệm vụ, các dự án hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.