LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC VÀ BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG GIAI ĐOẠN 2023-2026

09/11/2023

Chiều 9/11, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giai đoạn 2016-2023 và ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 -2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Hội nghị.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI ĐẠI SỨ QUÁN CANADA TẠI VIỆT NAM

Toàn cảnh Hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc; đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; các ĐBQH thuộc các tỉnh, thành phố là thành viên Hội đồng Dân tộc; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các chiến sỹ, sỹ quan; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Dân tộc…

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, hai cơ quan tổ chức tổng kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn tiếp theo 2023 - 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp của hai cơ quan.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chỉ đạo về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại đoàn kết các dân tộc. Các dân tộc anh em cùng kề vai sát cánh trong quá trình dựng nước và giữ nước trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng cao; người dân tập trung lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, thành công chung này có nhiều đóng góp của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng. Trong bối cảnh trong nước và ngoài nước còn nhiều vấn đề phức tạp; các thế lực thù địch, phản động luôn đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, tuyên truyền tư tưởng ly khai, xúi dục đồng bào vượt biên, khiếu kiện, tranh chấp đất đai… nhằm gây áp lực, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị. Nhưng có thể thấy những năm qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, nghiệp vụ, có sự thích ứng phù hợp với sự đa dạng về dân trí, văn hóa của đồng bào, xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

Nhấn mạnh Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là hai cơ quan đã có nhiều gắn bó trong các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và qua nhiều giai đoạn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của 02 cơ quan, từ khóa XIV của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký Quy chế phối hợp và cùng thực hiện. Qua đó, nhiều kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là trong tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng liên quan đến công tác dân tộc và công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng như: Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; Nghị quyết số 24 (khóa IX) về “Công tác dân tộc”; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 49 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”...

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp của hai cơ quan, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trân trọng những nỗ lực, tình cảm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các chiến sĩ quân đội nhân dân đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua. Sự nỗ lực và thành tích đó đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân, đồng bào dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, quân đội.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua và đổi mới, hoàn thiện phương thức, nội dung phối hợp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết Quy chế cho giai đoạn tiếp theo 2023 - 2026, trong đó, tập trung vào lĩnh vực lập pháp, giám sát, tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương, chính sách trong công tác dân tộc và bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc tin tưởng rằng, với nhiều năm kinh nghiệm trong phối hợp công tác, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hai cơ quan và tinh thần đổi mới, sáng tạo, công tác phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, thực chất, hiệu quả hơn nữa, góp phần giúp hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó.

Hai bên triển khai đạt hiệu quả cao trong công tác vận động quần chúng và công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận thấy, Chương trình phối hợp giữa Hai cơ quan đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, là điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời nhấn mạnh thêm một số kết quả tiêu biểu như sau:

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có rất nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, có điểm chung nhất là vì sự bình yên của chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới - nơi hiện nay đang còn rất nhiều khó khăn, vất vả.

Từ nhiều năm nay, qua các thế hệ lãnh đạo, các cơ quan, cán bộ, nhân viên của 2 ngành đã luôn sát cánh cùng nhau, lăn lộn nơi biên giới với bà con dân tộc thiểu số ở biên giới. Đồng thời chủ động nắm bắt những nhu cầu, khó khăn của bà con, trên cơ sở đó, đã thống nhất làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong việc ban hành và tổ chức thực hiện rất nhiều các chủ trương, chính sách về biên giới, về dân tộc. Trên cơ sở đó, đã đồng hành và giúp cho biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện rất nhiều về hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và đời sống vật chất, tinh thần của bà con thay đổi rất nhiều. Đến nay, nhiều xã biên giới, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số đã xây dựng thành công nông thôn mới, nhiều sản phẩm hàng hóa của bà con đã được thương mại hóa; góp phần từng bước thay đổi diện mạo nơi biên giới xa xôi.

Trung tướng Lê Đức Thái khẳng định, điều này thể hiện công tác tham mưu của Hội đồng Dân tộc và Bộ đội Biên phòng đã đúng, phù hợp và cùng với sự nỗ lực, cố gắng của bà con ở biên giới nên đã đem lại nhiều thành quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc giữ vững và ổn định chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh việc làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Trung tướng Lê Đức Thái nêu rõ, điểm nhấn quan trọng mà hai bên triển khai đạt hiệu quả cao, đó là công tác vận động quần chúng và công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Hai nhiệm vụ này đã được triển khai và gắn bó với lực lượng Bộ đội Biên phòng từ khi thành lập Công an Nhân dân vũ trang từ năm 1959 đến nay. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, thực hiện 4 cùng với đồng bào nơi biên giới: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”. Điều này góp phần tạo nên “thương hiệu”, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” của lực lượng Biên phòng.\

Trung tướng Lê Đức Thái khẳng định, đến nay nội dung này đã được nhân lên hiệu quả, thiết thực khi gắn kết, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trong quá trình triển khai thực hiện. Nhất là trong tình hình hiện nay, công tác vận động quần chúng, công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở luôn được Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị các cấp quan tâm sâu sắc, lãnh đạo toàn diện, góp phần đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật đến với người dân; đội ngũ cán bộ các xã biên giới, nhất là các xã đặc biệt khó khăn đã được kiện toàn, tỉ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số được quan tâm ngày càng tăng về nhân lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, dẫn dắt chính quy, nền nếp. Qua đó, góp phần quan trọng trong sự ổn định, nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước ở cơ sở.

Thời gian tới, Trung tướng Lê Đức Thái đề nghị các đại biểu Quốc hội là Thành viên Hội đồng Dân tộc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân, thể hiện trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng niềm tin yêu của đồng bào, cử tri cả nước.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2023-2026

Tiếp theo chương trình, các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2023-2026.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân trình bày dự thảo Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2026.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2016 - 2023. Theo đó, qua 5 năm triển khai thực hiện, quy chế phối hợp đã đạt được nhiều kết quả trong công tác giám sát, khảo sát thực hiện chính sách dân tộc; vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phát huy trách nhiệm của đồng bào trong tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác dân tộc có nội dung chưa chủ động trong rà soát, tích hợp, lồng ghép chính sách, dẫn đến chậm khắc phục một số hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc, hiệu quả đề xuất chính sách giải quyết các vấn đề về miền núi, dân tộc chưa cao.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến đã đề xuất một số kinh nghiệm như phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động nâng cao hiểu biết cho đồng bào DTTS về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các CTMTQG, chính sách dân tộc; thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới…

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại Hội nghị

Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân trình bày dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2023 - 2026.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2016 - 2023.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2023-2026.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng quà lưu niệm cho Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm./.

Bích Ngọc - Nghĩa Đức

Các bài viết khác