HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

05/03/2021

Sáng 05/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Hoàng Thị Hạnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền Hội đồng bầu cử quốc gia, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và các phóng viên, biên tập viên.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương phát biểu khai mạc hội nghị 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức sau thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong tình hình hiện nay, đại dịch Covid-19 mặc dù đã được khống chế cơ bản nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động chung của đất nước và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động bầu cử. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc để phát huy tinh thần làm chủ, trách nhiệm, tích cực tham gia, lựa chọn và bầu được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta nói riêng.

Qua thực tiễn nhiệm kỳ khóa XIV vừa qua cho thấy, việc đồng bào các dân tộc tham gia tích cực và bầu chọn được các đại biểu Quốc hội thực sự ưu tú, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm đã góp phần không nhỏ vào thành công của Quốc hội nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương nêu rõ, để Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp tục kế thừa và phát huy các kết quả, thành tựu đã đạt được, nhất là trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các đại biểu Quốc hội, bầu chọn được các đại biểu thực sự tiêu biểu tham gia Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Với ý nghĩa quan trọng đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần phải được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào vùng cao, biên giới, đặc biệt khó khăn để hướng tới các mục tiêu chính là giúp đồng bào các dân tộc nắm chắc, hiểu rõ và thực hiện tốt các nội dung chính sau đây:

Thứ nhất, về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách thức của cuộc bầu cử, tích cực tham gia và vận động người thân, cộng đồng nhiệt tình ủng hộ, cùng tham gia bầu cử để hoàn thành quyền lợi, trách nhiệm của cử tri, công dân; về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; không để các thế lực thù địch và kẻ xấu kích động, lôi kéo, chống phá; không khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự hoặc có hành vi cản trở cuộc bầu cử tại địa phương…

Thứ hai, nghiên cứu kỹ và nắm rõ lý lịch của các ứng cử viên, lựa chọn và bầu ra đại biểu là những người thực sự ưu tú, có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, nắm chắc chính sách dân tộc, gắn bó mật thiết và hiểu phong tục, tập quán, nói lên được nguyện vọng của đồng bào, đặc biệt là các ứng cử viên tiêu biểu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; là người dân tộc rất ít người; thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn. “Đây sẽ là những nhân tố tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương nhấn mạnh.

Thứ ba, cùng với việc tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động của cuộc bầu cử, phải chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời không để xảy ra tình trạng tâm lý e ngại dịch bệnh làm ảnh hưởng đến việc tham gia bầu cử.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương nêu rõ, với ý nghĩa, mục tiêu đã nêu trên, hội nghị là dịp để các đại biểu dự hội nghị tích cực tham gia ý kiến, đề xuất các biện pháp, cách thức triển khai thực hiện phù hợp, hữu hiệu nhất để Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai kịp thời, có hiệu quả, góp phần vào tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, qua đó thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và quy định của khoản 4 Điều 5 Hiến pháp năm 2013 “Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước”.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phổ biến kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phổ biến kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành nêu rõ để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, đặt ra yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền là góp phần làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia bầu cử. ảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục giới thiệu, hiệp thương các ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, các ứng cử viên ứng cử ở vùng dân tộc thiểu số, các quy định về vận động bầu cử.

Đồng thời, phê phán và uốn nắn kịp thời những biểu hiện lợi dụng quyền bầu cử, ứng cử, việc khiếu nại, tố cáo xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; những hành vi vi phạm pháp luật về quyền dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thông tin, tuyên truyền đúng thể thức, đảm bảo không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình trước, trong và sau bầu cử; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch về cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung hướng tới tuyến cơ sở, phù hợp xuất phát từ cơ sở; đặc biệt chú trọng tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm môi trường sống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Hội nghị có sự tham gia đông đảo của đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên, biên tập viên

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành cũng lưu ý các nội dung tuyên truyền gồm: tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các thông tin pháp luật có liên quan. Tuyên truyền các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, về quyền bầu cử, quyên ứng cử của công dân và trách nhiệm cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.

Nhất là, tuyên truyền về sự ủng hộ của nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số đối với đường lối đổi mới của Đảng, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là công tác bầu cử ở các vùng có động đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vùng núi cao, biên giới, đặc biệt khó khăn. Tuyên truyền về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là các ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, ứng cử viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ứng cử viên là người dân tộc rất ít người, ứng cử viên thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Tuyên truyền về công tác phục vụ, bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công và tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử, kết hợp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trao đổi tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên tán thành và bày tỏ ủng hộ với Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ xây dựng. Cho biết nhằm triển khai các kế hoạch thông tin tuyên tuyền về bầu cử, tại các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể của đơn vị mình, đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí cũng khẳng định sẽ  nỗ lực hết mình thực hiện các nhiệm vụ được giao để góp phần vào thành công của cuộc bầu cửlần này.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều ý kiến nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan thông tấn báo chí, tạo điều kiện để các phóng viên, biên tập viên tiếp cận thông tin và tác nghiệp tại cơ sở.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Hoàng Thị Hạnh bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan, các phóng viên, biên tập viên tích cực chủ động vượt qua khó khăn, dành nhiều sự quan tâm hơn đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử lần này để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và thực hiện quyền ứng cử, bầu cử của mình, hướng đến thực hiện thành công cuộc bầu cử và đạt mục tiêu tăng tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm nhiều hơn đến các ứng viên đại biểu là người dân tộc thiểu số; đồng thời đề nghị các cơ nhà nước có đầu mối phụ trách để kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho báo chí về các ứng viên đại biểu nhất là những nhưng ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, lưu ý tuyên truyền từ khi có danh sách sơ bộ chứ không đợi đến khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3.

Kết luận  hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành ghi nhận các ý kiến trao đổi tại hội nghị và nhấn mạnh ba điểm mấu chốt trong công tác thông tin tuyên truyền lần này là để người dân ủng hộ và tích cực tham gia bầu cử, trực tiếp đi bầu cử; tuyên truyền để đồng bào hiểu được quy trình thủ tục, nắm rõ tiêu chuẩn điều kiện cần thiết đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để sáng suốt lựa chọn người đủ phẩm chất tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; phấn đấu đạt được tỷ lệ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân như mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên tiếp tục dành sự quan tâm, tích cực thông tin truyên truyền về cuộc bầu cử và các ứng cử viên, hướng đến thành công chung của cuộc bầu cử lần này./.

Bảo Yến - Minh Thành