ĐOÀN GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

17/08/2020

Chiều 17/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 - 2020.

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nêu rõ, giai đoạn 2011 - 2020, Viện đảm nhận nhiều chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia liên quan đến những vấn đề xã hội trọng yếu. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện luôn bám sát các yêu cầu cấp bách của cuộc sống và nhu cầu quản lý sự phát triển xã hội của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi nhanh chóng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa. Viện luôn chủ động xác định các vấn đề xã hội cấp bách của đất nước, tranh thủ mọi nguồn lực, năng lực nghiên cứu hiện có, thực hiện các nghiên cứu sâu về nhiều vấn đề xã hội quan trọng có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn cao, phục vụ việc quản lý sự phát triển xã hội của Đảng và Nhà nước. Các chương trình, đề tài, nhiệm vụ luôn được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, có giá trị học thuật.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại cuộc làm việc với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Tuy nhiên, số lượng nghiên cứu liên ngành, xuyên ngành chuyên về phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn ít so với yêu cầu thực tiễn; chưa có chính sách hiệu quả trong việc khuyến khích, ưu tiên cho các nghiên cứu phục vụ phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiến nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Luật Khoa học và công nghệ cho phù hợp với điều kiện hiện nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Cần có khảo sát, nghiên cứu dưới góc độ khoa học xã hội đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại cuộc làm việc  

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành khẳng định vai trò của các nhà khoa học xã hội đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực dân tộc. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc lưu ý thêm, hiện đang có nhiều vấn đề nghiên cứu lý luận, nhưng chưa đủ. Ví dụ, khái niệm chính sách dân tộc như thế nào, nội hàm của chính sách dân tộc chưa được thống nhất. Hay khái niệm liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn đang bỏ ngỏ… Do vậy, mong muốn là các nhà khoa nghiên cứu sâu thêm về những vấn đề này, nâng cao hơn nữa chất lượng các báo cáo nghiên cứu khoa học xã hội có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)