HỘI THẢO VAI TRÒ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030

HỘI THẢO VAI TRÒ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030

30/09/2020 09:15

Thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2020, tham vấn ý kiến chuyên gia phục vụ xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và những vấn đề liên quan đến sửa đổi chính sách về khoa học công nghệ, ngày 30/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức hội thảo “Vai trò khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

21/09/2020 13:46

Thực hiện công tác năm 2020 của Hội đồng Dân tộc, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, ngày 21/9, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 11. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì Phiên họp.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẨM TRA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2020 CỦA VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẨM TRA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2020 CỦA VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI

21/09/2020 18:26

Sáng ngày 21/9, tại phiên họp toàn thể lần thứ 11, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 của vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

07/05/2019 16:33

Sáng ngày 07/5, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 8, Hội đồng Dân tộc cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì phiên họp.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 8

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 8

06/05/2019 15:09

Ngày 06-07/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị cho chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì phiên họp.

CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI ĐẠT NHIỀU THÀNH TỰU TO LỚN

CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI ĐẠT NHIỀU THÀNH TỰU TO LỚN

06/05/2019 17:25

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 8, chiều ngày 06/5, Hội đồng Dân tộc cho ý kiến về Dự thảo báo cáo bước đầu kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2018” của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì phiên họp.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI: NỖ LỰC ĐỂ KHÔNG BỎ AI LẠI PHÍA SAU

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI: NỖ LỰC ĐỂ KHÔNG BỎ AI LẠI PHÍA SAU

04/02/2019 16:00

Năm 2019, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết và sẽ giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Quốc hội cũng giao Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể về kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2026 và cũng kỳ vọng với việc thực hiện các hoạt động này sẽ góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và nhiều hoạt động khác.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 7

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 7

29/09/2018 15:01

Ngày 28/9, tại Quảng Ninh, Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 7, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến chủ trì buổi làm việc.

QUỐC HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI)

QUỐC HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI)

12/06/2018 10:54

Tiếp tục Chương trình ky họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 12/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẢO LUẬN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỪ KỲ HỌP THỨ 4 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG SAU KỲ HỌP THỨ 5

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẢO LUẬN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỪ KỲ HỌP THỨ 4 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG SAU KỲ HỌP THỨ 5

06/05/2018 14:03

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp toàn thể lần thứ 6, sáng ngày 04/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã thảo luận, cho ý kiến Báo cáo hoạt động từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5, Dự kiến hoạt động sau Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Dân tộc. Phát biểu thảo luận, các thành viên đều nhất trí về những kết quả đã đạt được trong hoạt động từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự tham gia tích cực, chủ động của cả tập thể Hội đồng Dân tộc.

Các tin đã đưa: