CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM: NĂM 2023 TẬP TRUNG CAO ĐỘ CHO VIỆC CHỦ TRÌ THAM MƯU QUỐC HỘI TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁM SÁT TỐI CAO VỀ 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

08/01/2023

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, năm 2023 Hội đồng Dân tộc sẽ tập trung cao độ cho việc chủ trì tham mưu Quốc hội triển khai nhiệm vụ giám sát tối cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Toàn cảnh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Đăm phát biểu kết luận Hội nghị.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung của Báo cáo kết quả công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác quan trọng của Hội đồng, nổi bật là công tác lập pháp, công tác giám sát, khảo sát; công tác tham mưu Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng. Đồng thời đánh giá được những kết quả trong năm vừa qua, phân tích những tồn tại, hạn chế và quan trọng nhất là đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác năm 2023.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Dân tộc đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra. Hội nghị có sự tham dự cơ bản đầy đủ của các Thành viên Hội đồng, các đại biểu là đại diện các cơ quan có liên quan, thể hiện sự quan tâm, nghiêm túc, tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác của Hội đồng Dân tộc.

Nhấn mạnh những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn rất sâu sắc, mang tính định hướng lớn và hết sức quan trọng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê KĐăm cho biết, Hội đồng Dân tộc nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện Chương trình, Kế hoạch công tác làm cơ sở cho Hội đồng Dân tộc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng đoàn, Lãnh đạo Quốc hội giao. Đồng thời Hội đồng Dân tộc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để tiếp tục khẳng định và có nhiều thành công trong thời gian tới.

Tập trung cao độ cho việc chủ trì tham mưu Quốc hội triển khai nhiệm vụ giám sát tối cao về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Tại phiên họp này, Hội đồng Dân tộc đã tập trung thực hiện các nội dung quan trọng:

Nội dung thứ nhất, về Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, thành viên Hội đồng, các đại biểu đã cơ bản đồng tình, đánh giá cao nội dung của Báo cáo. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác quan trọng của Hội đồng: từ công tác lập pháp, công tác giám sát, khảo sát đến công tác tham mưu Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng và các mặt công tác khác. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, Thường trực HĐDT đã nghiên cứu đổi mới, cải tiến cách thức, phương pháp làm việc, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các công việc ngay từ đầu năm và đến nay, Hội đồng Dân tộc đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị cần tập trung nguồn lực để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ công tác năm 2023.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thẳng thắn, phân tích những hạn chế, khó khăn trong công tác của Hội đồng từ đầu năm đến nay; nhiều kiến nghị, đề xuất rất đúng, trúng vấn đề trong đó đề xuất được các giải pháp chất lượng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Hội đồng Dân tộc trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, chính trị, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; biến đổi khí hậu, dịch bệnh… sẽ ảnh hưởng, tác động tới nhiều mặt trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng.

Ở trong nước, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề hơn. Nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách đặc thù về an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nếu không có sự giám sát hiệu quả, giải quyết các vướng mắc, quyết liệt triển khai thực hiện thì sẽ tiếp tục chậm, gián đoạn, không hiệu quả và không đáp ứng được sự kỳ vọng về thay đổi, cải thiện đời sống, kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bối cảnh này đặt Hội đồng Dân tộc khóa XV trước những thời cơ, thách thức mới, với yêu cầu, đòi hỏi, trách nhiệm ngày càng cao. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023 của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị cần tập trung nguồn lực thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Một là, về công tác lập pháp, tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch số 208 năm 2021 của Hội đồng Dân tộc triển khai thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Hội đồng Dân tộc sẽ tập trung nghiên cứu, đổi mới việc tổ chức các hoạt động lập pháp để nâng cao chất lượng tham gia ý kiến, phối hợp thẩm tra đối với các dự án luật trình Quốc hội trong năm 2023, trong đó tập trung vào các dự án luật có nhiều tác động đến lĩnh vực dân tộc, như: dự án luật Đất đai (sửa đổi); dự án luật Hợp tác xã (sửa đổi)…

Hai là, về công tác giám sát, Hội đồng Dân tộc sẽ tập trung cao độ cho việc chủ trì tham mưu Quốc hội triển khai nhiệm vụ giám sát tối cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG xây dựng nông thôn mới; CTMTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN).

Ba là, Hội đồng Dân tôc sẽ tiếp tục chủ trì thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức các hoạt động liên quan triển khai Kết luận của UBTVQH về phân định miền núi, vùng cao.

Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐDT, đảm bảo các nội dung đổi mới trong Đề án được quy định cụ thể, đầy đủ và được tổ chức thực hiện hiệu quả, nhất là 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác xây dựng pháp luật, 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác giám sát, khảo sát và 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác tham mưu quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Năm là, xây dựng, hoàn thiện, trình ban hành Đề án của Đảng đoàn Quốc hội nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp 2013.

Nhấn mạnh đây là những nhiệm vụ chủ yếu hết sức quan trọng trong công tác của Hội đồng Dân tộc năm 2023, trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các định hướng, quyết sách của Quốc hội, các chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Hội đồng Dân tộc, Thường trực Hội đồng Dân tộc nỗ lực, quyết liệt triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đề nghị Vụ Dân tộc bám sát nội dung Hội nghị này, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Hội đồng, tham mưu xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác của Hội đồng Dân tộc trong năm 2023.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị thời gian tới Thường trực Hội đồng Dân tộc chú trọng việc thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới

Nội dung thứ hai, về việc triển khai Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, góp phần tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, khoa học, chuyên nghiệp trong việc thực hiện giám sát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan của Quốc hội, ngày 22/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội và đã tổ chức Hội nghị triển khai trong tháng 12 vừa qua.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới, trên cơ sở quy định của Nghị quyết và thực tiễn công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc chú trọng việc thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, phân công Tiểu ban Pháp luật - Nội chính chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 và chương trình giám sát văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng Dân tộc; thực hiện việc báo cáo kết quả giám sát theo đúng hướng dẫn của Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại biểu Đoàn Thị Lê An - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng cho biết, do dịch bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng một phần đến hoạt động của Hội đồng Dân tộc. So với năm 2021, năm 2022 Hội đồng Dân tộc đã thực hiện rất tốt các nội dung chương trình công tác đề ra.

Cho rằng việc chậm cụ thể hóa 03 Chương trình mục tiêu quốc gia có tác động, ảnh hưởng lớn đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cần có đánh giá kỹ nội dung này để có giải pháp căn cơ.

Đại biểu Bố Thị Xuân Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Dân tộc năm 2022, nhất là công tác phối hợp với các Bộ ngành như Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng...

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu đề nghị các thành viên của Hội đồng Dân tộc nên phát huy hơn nữa việc tham gia góp ý vào các lĩnh vực quan trọng khác như kinh tế, văn hóa, xã hội… chứ không chỉ riêng lĩnh vực dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Hội đồng Dân tộc trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bích Ngọc - Phạm Thắng

Các bài viết khác