HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 8

06/05/2019

Ngày 06-07/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị cho chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có Bộ trưởng – Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ Đỗ Văn Chiến; Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; các thành viên Hội đồng Dân tộc và đại diện các Bộ, ngành có liên quan.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu khai mạc phiên họp 

Phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 8, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV, Hội đồng Dân tộc tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8. Tại phiên họp, Hội đồng Dân tộc cho ý kiến về Báo cáo của Uỷ ban Dân tộc về “Tình hình kinh tế - xã hội vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi 06 tháng đầu năm 2019" và "Việc thực hiện Kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 26”; cho ý kiến Dự thảo báo cáo bước đầu kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018” của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, cho ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức.

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo

Trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 vùng dân tộc thiểu số, miền núi và thực hiện Thông báo số 2198/TB-TTKQH ngày 31/8/2018 của Tổng Thư ký Quốc hội, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, trong gần 6 tháng đầu năm 2019, Uỷ ban Dân tộc đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, đặc biệt là tập trung xây dựng các đề án, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 74/2018/QH14 của Quốc hội, kỳ họp thứ 6 khoá XIV; Nghị quyết số 01/NQ-CP và trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi; có sự phối hợp giữa cơ quan công tác dân tộc với các sở, ban, ngành của tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện trong chỉ đạo, thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Kết quả thực hiện công tác dân tộc đã củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cơ quan công tác dân tộc các cấp tập trung thực hiện vai trò tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác dân tộc; triển khai đầy đủ các chính sách, chương trình, dự án góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc đi vào cuộc sống.

Toàn cảnh phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Hội đồng Dân tộc

Bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn lực ngân sách Trung ương bố trí thực hiện các chính sách, chương trình, dự án còn thấp so với kế hoạch. Vì vậy, nhiều chính sách sắp hết hiệu lực nhưng khả năng không hoàn thành được mục tiêu đề ra, trong khi đó chính sách đặc thù theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2025 chưa được bố trí vốn đầu tư để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan chưa thống nhất trong việc cân đối, bố trí vốn để thực hiện chính sách dân tộc đặc biệt là bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững còn chưa tạo được sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân về những thay đổi chính sách và cách tiếp cận mới trong giảm nghèo.

Thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến thống nhất cao với báo cáo "Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 vùng dân tộc thiểu số, miền núi và thực hiện Thông báo số 2198/TB-TTKQH ngày 31/8/2018 của Tổng Thư ký Quốc hội" của Uỷ ban Dân tộc và cho rằng Uỷ ban Dân tộc đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, triển khai nghiêm túc, cụ thể đến từng đơn vị, từng địa phương; công tác phối hợp giữa các sở ban ngành cũng thực hiện rất nghiêm túc. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, báo cáo của Uỷ ban Dân tộc cần nêu cụ thể hơn về một số kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như mô hình giảm nghèo, vấn đề nông lâm nghiệp; đồng thời cần xác định đặc thù của từng vùng để có chính sách đặc thù riêng, hợp lý để xử lý được những vấn đề đặt ra trong thực tiễn hiện nay./.

Vân Ngọc - Trọng Quỳnh