HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẢO LUẬN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỪ KỲ HỌP THỨ 4 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG SAU KỲ HỌP THỨ 5

06/05/2018

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp toàn thể lần thứ 6, sáng ngày 04/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã thảo luận, cho ý kiến Báo cáo hoạt động từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5, Dự kiến hoạt động sau Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Dân tộc. Phát biểu thảo luận, các thành viên đều nhất trí về những kết quả đã đạt được trong hoạt động từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự tham gia tích cực, chủ động của cả tập thể Hội đồng Dân tộc.

Toàn cảnh Phiên thảo luận, cho ý kiến dự thảo Báo cáo hoạt động từ
Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5, Dự kiến hoạt động sau Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Dân tộc

Theo dự thảo Báo cáo hoạt động từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5, Dự kiến hoạt động sau Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Dân tộc (Báo cáo), so với chương trình, kế hoạch đề ra, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các thành viên Hội đồng Dân tộc đã hoàn thành cơ bản chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Luật, hoạt động lập pháp tiếp tục được quan tâm, bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu và sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chất lượng báo cáo phối hợp thẩm tra ngày càng được nâng cao, đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng, thể chế hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt các kiến nghị, đề xuất của Hội đồng Dân tộc rất cụ thể đối với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành đã góp phần thực hiện công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc.

Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan trình bày dự thảo Báo cáo

Hoạt động giám sát, khảo sát đạt được một số kết quả, nhiều kiến nghị của Hội đồng Dân tộc liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách, pháp luật và đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu. Một số chuyên đề giám sát, khảo sát của Hội đồng Dân tộc đã bám sát tình hình, trực tiếp tác động đến chính sách vĩ mô, công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, như chuyên đề khảo sát "Việc thực hiện chính sách ổn định đời sống sản xuất đối với người hồi hương từ Campuchia về Việt Nam".

Một số Hội nghị, Hội thảo và báo cáo phối hợp thẩm tra của Hội đồng Dân tộc đã tham gia tích cực và các hoạt động đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quyết toán ngân sách năm 2016; Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và trung hạn, đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia… Trong quá trình hoạt động, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã bám sát các kế hoạch, phối hợp tốt với các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương, quan tâm chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch phù hợp, gửi tài liệu, kế hoạch hoạt động sớm cho thành viên, tạo điều kiện cho các thành viên chủ động bố trí kế hoạch công tác, tham gia tích cực các phiên họp toàn thể, các chuyên đề giám sát và các hoạt động của Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại Phiên họp

Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm, bám sát, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chính sách đối ngoại, hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác của Hội đồng Dân tộc. Các thành viên Hội đồng Dân tộc đã tích cực tham gia hoạt động giám sát, các hội nghị, hội thảo và phiên họp toàn thể của Hội đồng Dân tộc, đóng góp nhiều ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng các báo cáo giám sát, hoạt động khác của Hội đồng Dân tộc.

Về dự kiến Hoạt động từ sau Kỳ họp thứ 5 đến Kỳ họp thứ 6, Báo cáo cho biết, Hội đồng Dân tộc sẽ tiếp tục đổi mới, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động xây dựng luật theo chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, bảo đảm sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tăng cường phối hợp với các cơ quan chủ trì thẩm tra, các Ban soạn thảo trong quá trình tham gia, phối hợp thẩm tra các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết. Chủ động phân công chuẩn bị, tập trung nghiên cứu một số dự án Luật có liên quan, tác động lớn tới vùng dân tộc thiểu số, miền núi và những vấn đề đang được dư luận xã hội, đông đảo cử tri vùng dân tộc thiểu số, miền núi quan tâm.

ĐBQH Trần Thị Hoa Ry (Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu) phát biểu thảo luận tại Phiên họp

Trong hoạt động giám sát, khảo sát, Hội đồng Dân tộc sẽ thực hiện và tham gia các hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tiếp tục thực hiện các chuyên đề giám sát trong năm 2018 của Hội đồng Dân tộc về “Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh”. Phối hợp với Unicef Việt Nam triển khai một số Đoàn khảo sát theo nội dung hợp tác; tiếp tục đổi mới, phân công các đồng chí Thường trực Hội đồng Dân tộc, Trưởng các Tiểu ban của Hội đồng Dân tộc trực tiếp chỉ đạo, chủ trì các chuyên đề giám sát, khảo sát năm 2018.

Ngoài ra, Hội đồng Dân tộc sẽ tích cực tổ chức triển khai công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện việc nâng cao chất lượng các phiên họp toàn thể, các hội thảo, hội nghị tập huấn của Hội đồng Dân tộc; tiếp tục quan tâm, tăng cường hoạt động phối hợp với các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương; duy trì hoạt động theo Quy chế phối hợp hoạt động với các cơ quan; thực hiện tốt trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Hội đồng Dân tộc…

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Tống Thanh Bình phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu thảo luận tại Phiên họp, cơ bản nhất trí cao với nhiều nội dung trong Báo cáo, các thành viên Hội đồng Dân tộc cho rằng, những kết quả đã đạt được trong hoạt động từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5 thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự tham gia tích cực, chủ động của cả tập thể Hội đồng Dân tộc.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, Báo cáo cần bổ sung thêm một số hoạt động của các thành viên trong Thường trực Hội đồng Dân tộc trong quá trình tham gia vào các hoạt động chung của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; trong công tác phối hợp các hoạt động với các cơ quan của Quốc hội. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cần chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân…trong các hoạt động của Hội đồng Dân tộc trong thời gian qua.

Quang Minh