PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: HỘI ĐỒNG DÂN TỘC PHỐI HỢP CHẶT CHẼ TRONG QUÁ TRÌNH THAM MƯU, XÂY DỰNG LUẬT CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC

18/05/2022 12:52

Sáng 18/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3 để thẩm tra và cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

09/10/2021 12:06

Sáng nay (09/10), tại nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 2 để đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2022 vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG DÂN TỘC KHÓA XV

21/07/2021 20:18

Chiều ngày 21/7, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

10/11/2020 08:13

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, chiều 10/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 12.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

10/11/2020 08:21

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, chiều 10/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 12.

HỘI THẢO VAI TRÒ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030

30/09/2020 09:15

Thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2020, tham vấn ý kiến chuyên gia phục vụ xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và những vấn đề liên quan đến sửa đổi chính sách về khoa học công nghệ, ngày 30/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức hội thảo “Vai trò khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

21/09/2020 13:46

Thực hiện công tác năm 2020 của Hội đồng Dân tộc, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, ngày 21/9, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 11. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì Phiên họp.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẨM TRA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2020 CỦA VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI

21/09/2020 18:26

Sáng ngày 21/9, tại phiên họp toàn thể lần thứ 11, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 của vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

07/05/2019 16:33

Sáng ngày 07/5, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 8, Hội đồng Dân tộc cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì phiên họp.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 8

06/05/2019 15:09

Ngày 06-07/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị cho chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: