ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

13/09/2023 14:04

Chiều 13/9, tiếp tục Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030". Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI)

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI)

12/09/2023 14:22

Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang chủ trì phiên họp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

11/09/2023 14:25

Chiều 11/9 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: GIẢI TRÌNH RÕ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: GIẢI TRÌNH RÕ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

11/08/2023 10:27

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với Chính phủ báo cáo, giải trình rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý của sự cần thiết ban hành Luật.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

11/08/2023 08:31

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 11/8 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp để cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)

ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)

10/08/2023 14:30

Chiều 10/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội thảo góp ý về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

TỔ CÔNG TÁC ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI

TỔ CÔNG TÁC ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI

15/05/2023 23:36

Chiều 15/5, tại xã Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), tổ công tác của Đoàn giám sát Quốc hội do ông Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với xã Ia Hrung và huyện Ia Grai về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025.

PHIÊN HỌP TIẾP THU, HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI)

PHIÊN HỌP TIẾP THU, HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI)

10/05/2023 08:29

Sáng 10/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 6 với phần tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy chủ trì Phiên họp.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

09/05/2023 11:14

Tiếp tục Chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 6, sáng ngày 09/5 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP MỞ RỘNG THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP MỞ RỘNG THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

04/05/2023 17:26

Chiều 04/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng để cho ý kiến đối với Báo cáo tham gia thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến thảo luận tập trung vào những vướng mắc, bất cập và vấn đề đặt ra cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thể chế hóa đầy đủ tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và các chính sách dân tộc trong lĩnh vực đất đai, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: