THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI)

12/09/2023

Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang chủ trì phiên họp.

SỬA ĐỔI LUẬT LƯU TRỮ: PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐỂ TÀI LIỆU ĐƯỢC “SỐNG VÀ PHỤC VỤ” XÃ HỘI

Dự phiên họp có các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Cùng dự phiên họp đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết, Luật Lưu trữ năm 2011 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012, thay thế cho Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001. Luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thống nhất quản lý công tác lưu trữ trong phạm vi toàn quốc. Qua hơn 10 năm thực hiện, công tác lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và lưu trữ lịch sử các cấp đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc của cơ quan, tổ chức cũng như yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, qua tổng kết thực tiễn thi hành cho thấy, Luật Lưu trữ hiện hành cũng đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, một số quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với đó, thời gian qua, Đảng đã ban hành chủ trương, chính sách mới về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, toàn diện và hội nhập quốc tế, trong đó có lĩnh vực lưu trữ; Quốc hội đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung một số luật nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, trong đó có một số luật liên quan đến lĩnh vực lưu trữ như Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Luật Tiếp cận thông tin năm 2015, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015....

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang phát biểu khai mạc phiên họp

Nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, khắc phục kịp thời những bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác lưu trữ hiện nay, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã nhất trí đưa dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và 2024 để cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023), dự kiến xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).

Theo chương trình hoạt động, tại phiên họp thứ 26 (tháng 9/2023), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Để chuẩn bị cho phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tiến hành thẩm tra sơ bộ dự án luật Lưu trữ (sửa đổi).

Trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nêu rõ, dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Đại hội lần thứ XIII về việc hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực lưu trữ nhằm khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

Dự thảo Luật gồm 09 chương, 54 điều (tăng 2 chương 12 điều so với Luật hiện hành). Trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của Luật Lưu trữ năm 2011 về những quy định chung, hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, dự thảo Luật có các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào 04 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 152/NQ-CP, gồm: Quy định về thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ; quy định về lưu trữ tài liệu điện tử; quy định về hoạt động lưu trữ tư và quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về sự cần thiết sửa đổi luật, phạm vi điều chỉnh, hồ sơ dự án luật, bố cục của dự thảo luật, về bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật; về việc phân cấp, phân quyền trong hoạt động lưu trữ và một số nội dung cụ thể của dự thảo luật như về đối tượng áp dụng; xác định giá trị tài liệu, hoạt động dịch vụ lưu trữ, quản lý lưu trữ tư...

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang phát biểu khai mạc phiên họp

Các đại biểu cùng dự phiên họp

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Đỗ Đức Hiển trao đổi về ý kiến nghiên cứu bước đầu về dự án Luật

Các đại biểu cùng dự phiên họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang gợi ý nội dung thảo luận.

Bảo Yến - Minh Thành

Các bài viết khác