HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

07/05/2019

Tiếp tục Chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 8, chiều ngày 07/5, Hội đồng Dân tộc thảo luận, cho ý kiến về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì phiên họp.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu

Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tại phiên họp toàn thể lần thứ 8, Hội đồng Dân tộc nhất trí về sự cần thiết ban hành Dự án Luật này như Tờ trình của Chính phủ. Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực tổ chức nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh phân cấp, tăng tính chủ động của các bộ, ngành địa phương trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về tính khả thi của Dự luật, các thành viên Hội đồng dân tộc cho rằng, Dự luật dựa trên việc tổng kết thực tiễn trong quá trình thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bổ sung những vấn đề mới có liên quan, đã thể hiện được cơ bản tinh thần, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực này, nên Dự án luật có tính khả thi. Tuy nhiên, Hội đồng Dân tộc cho rằng trong dự thảo Luật có một số quy định còn chưa thực sự rõ ràng. Việc giải quyết mối quan hệ với một số luật có liên quan như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và một số luật liên quan chưa đồng bộ, thống nhất. Bên cạnh đó, trong dự thảo Luật vẫn còn nhiều điều quy định giao cho Chính phủ hướng dẫn, đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát làm rõ, quy định cụ thể trong luật để khi Luật được ban hành thì thực thi được ngay.

Các thành viên Hội đồng Dân tộc thảo luận tại phiên họp

Về một số nội dung cụ thể trong sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Hội đồng Dân tộc cho rằng cụm từ “cán bộ” trong tên dự thảo Luật là không cần thiết, gây khó hiểu, trong trường hợp cần giữ lại thì làm rõ hơn khái niệm "cán bộ” trong Dự luật.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần quy định về tỷ lệ người dân tộc thiểu số được tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch một cách phù hợp với tỷ lệ người dân tộc thiểu số của địa phương nhằm tổ chức hoạt động hiểu quả hơn. Do vậy cần bổ sung thêm cơ cấu người dân tộc thiểu số đối với những địa phương, tổ chức có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức, đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau: việc viên chức chỉ thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn nhưng không xác định số lần là chưa hợp lý. Đề nghị ghi rõ số lần là 02 lần thì đảm bảo sự phù hợp.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu; tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Hội đồng Dân tộc sẽ hoàn thiện báo cáo phối hợp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để kịp thời gửi tới cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo./.

Hồ Hương- Trọng Quỳnh