TỜ TRÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

13/04/2018

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Chính phủ kính trình Quốc hội những nội dung cơ bản của Dự án Luật này.