Thông tin đại biểu
 • Chủ tịch
  • Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Canada.
 • Các Phó Chủ tịch
  • Ông Quàng Văn Hương Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Chi bộ Dân tộc; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.
  • Đinh Thị Phương Lan Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ.
  • Trần Thị Hoa Ry Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Campuchia.
  • Ông Nguyễn Lâm Thành Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Brasil.
  • Cao Thị Xuân Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Rumani.
 • Các Ủy viên Thường trực
  • Ông Bế Trung Anh Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Argentina.
  • Ông Lưu Văn Đức Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ.
  • Leo Thị Lịch Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Chile.
 • Các Ủy viên
  • Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương
  • Ông Tráng A Dương Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Maroc.
  • Ông Lê Nhật Thành Ủy viên Chuyên trách Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Palestines.