ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THỨ 6

20/09/2023

Chiều 20/9, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các CTMTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030” tổ chức Phiên họp thứ 6. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm – Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỔ CHỨC PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5

Toàn cảnh Phiên họp thứ 6 của Đoàn giám sát

Cùng dự có lãnh đạo và thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Kế hoạch và Đầu tư…

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021- 2025: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giàm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Đây là chuyên đề giám sát mang tính tổng hợp và được tiến hành giữa kỳ (giai đoạn 2021-2025). Đến nay Đoàn giám sát đã triển khai bảo đảm theo đúng tiến độ đề ra. Đoàn Giám sát đã báo cáo kết quả giám sát với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 25 (tháng 8/2023) và phiên thứ 26 (tháng 9/2023).

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm – Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp

Đoàn giám sát hiện đang chỉ đạo Tổ giúp việc khẩn trương tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và Nghị quyết giám sát chuyên đề để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, tháng 10/2023.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nêu rõ, ngày 12/9/2023 Chính phủ có Tờ trình số 444/TTr-CP “Về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới”, trong đó nêu một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và đề xuất, kiến nghị.

Với tinh thần đồng hành, kiến tạo cùng Chính phủ, tại phiên họp này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, tìm giải pháp để giải quyết, tháo gỡ những kiến nghị, từ thực tiễn đặt ra, trong đó tập trung một số nội dung cơ bản sau đây:

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự Phiên họp

Thứ nhất, cơ sở thực tiễn, pháp lý cho việc thực hiện các giải pháp, kiến nghị của Chính phủ về các nội dung trên đây, trong đó đặc biệt quan tâm đến cơ chế đặc thù để giải quyết những vấn đề cấp bách theo hướng rút gọn.

Thứ hai, làm rõ thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc xem xét, quyết định đối với các nội dung trên.

Thứ ba, đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan có thẩm quyền của Quốc hội chủ trì, các cơ quan phối hợp trong việc nghiên cứu, thẩm tra Tờ trình, Báo cáo của Chính phủ để tham mưu, đề xuất cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung trên.

Thứ tư, trao đổi, thống nhất cơ chế làm việc về kỹ thuật của tổ giúp việc về các nội dung có tính chuyên sâu giữa các đơn vị trong cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội và Chính phủ để thực hiện các nội dung theo yêu cầu, kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin Phiên họp này./.

Bích Ngọc - Minh Thành

Các bài viết khác