PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ BAN HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ BAN HÀNH

21/02/2024 17:24

Chiều 21/02, chủ trì cuộc họp về Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất với cách tiếp cận Đề án với mục đích là rà soát các quy định liên quan đến chính sách dân tộc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành; phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp khắc phục, sửa đổi, bổ sung quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC NGUYỄN LÂM THÀNH: ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT, KHẢ THI TRONG 8 CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC NGUYỄN LÂM THÀNH: ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT, KHẢ THI TRONG 8 CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

13/01/2024 18:43

Tại Phiên họp mở rộng thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành đề nghị Chính phủ nghiên cứu, rà soát nội dung quy định các cơ chế, chính sách đặc thù cần đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM CHỦ TRÌ HỌP THẨM TRA HỒ SƠ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM CHỦ TRÌ HỌP THẨM TRA HỒ SƠ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

13/01/2024 17:30

Chiều 13/01, tại Phiên họp mở rộng thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị cần sớm chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo thẩm tra nội dung này trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đảm bảo chất lượng và đúng quy định theo yêu cầu đề ra. Đồng thời nhấn mạnh, quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện ở các địa phương mới là yếu tố quyết định các chính sách đó tính khả thi đến đâu và hiệu quả ra sao.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: KHẨN TRƯƠNG HOÀN CHỈNH HỒ SƠ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CTMTQG

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: KHẨN TRƯƠNG HOÀN CHỈNH HỒ SƠ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CTMTQG

04/01/2024 18:04

Phát biểu tại Phiên họp mở rộng thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao sự tích cực của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành đã khẩn trương chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Đề nghị Hội đồng Dân tộc và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo UBTVQH vào chiều 8/1/2024.

GÓC NHÌN: BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

GÓC NHÌN: BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

19/12/2023 07:22

Hiến pháp năm 2013 đặt ra yêu cầu thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển vùng dân tộc thiểu số; bảo đảm quyền con người và các quyền cơ bản của công dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm đưa ra góc nhìn và giải pháp giám sát thực hiện chính sách dân tộc của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay, Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết “Bảo đảm chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện chính sách dân tộc” của TS.Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

CẨM NANG ĐỂ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỐNG NHẤT VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

CẨM NANG ĐỂ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỐNG NHẤT VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

13/12/2023 12:15

Theo chương trình, tại phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giải trình nói riêng, hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nói chung.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM: CỐ GẮNG BÁM SÁT TIẾN ĐỘ NHƯNG QUAN TRỌNG NHẤT LÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM: CỐ GẮNG BÁM SÁT TIẾN ĐỘ NHƯNG QUAN TRỌNG NHẤT LÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

08/12/2023 17:37

Chiều 8/12, phát biểu tại Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập lập đề nghị xây dựng Luật này cần cố gắng bám sát tiến độ nhưng quan trọng nhất phải đảm bảo chất lượng với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 8 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 8 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

21/11/2023 17:41

Chiều 21/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đoàn giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tổ chức Phiên họp thứ 8 nhằm góp ý vào dự thảo Nghị quyết giám sát trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO, TỔ BIÊN TẬP LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO, TỔ BIÊN TẬP LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND

17/10/2023 17:49

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. dự và chỉ đạo phiên họp. Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phượng dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 7 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 7 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

12/10/2023 19:16

Chiều 12/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các CTMTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tổ chức Phiên họp thứ 7 nhằm cho ý kiến về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các CTMTQG.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: