Đ/c Giàng A Chu, PCT HĐDT GS đào tạo nghề lao động nông thôn tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận

 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013,!

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013,.,

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013,,

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013!!!!

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013!!!

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013.!

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013 .!

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013!!

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013.,

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013/

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013...

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013!

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013..

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013.

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HDDT GS tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận 8/2013