Đ/c Danh Út, PCT HDDT GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, 8/2013

 •  

  Đ/c Danh Út GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đò tạo nghề cho lao động nông thôn 8/2013.,

   
 •  

  Đ/c Danh Út GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đò tạo nghề cho lao động nông thôn 8/2013-

   
 •  

  Đ/c Danh Út GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đò tạo nghề cho lao động nông thôn 8/2013!.

   
 •  

  Đ/c Danh Út GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đò tạo nghề cho lao động nông thôn 8/2013...

   
 •  

  Đ/c Danh Út GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đò tạo nghề cho lao động nông thôn 8/2013!!

   
 •  

  Đ/c Danh Út GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đò tạo nghề cho lao động nông thôn 8/2013..

   
 •  

  Đ/c Danh Út GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đò tạo nghề cho lao động nông thôn 8/2013,

   
 •  

  Đ/c Danh Út GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đò tạo nghề cho lao động nông thôn 8/2013!

   
 •  

  Đ/c Danh Út GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đò tạo nghề cho lao động nông thôn 8/2013.

   
 •  

  Đ/c Danh Út GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đò tạo nghề cho lao động nông thôn 8/2013