Lễ trao tăng huy hiệu Đảng

 •  

  Lễ truy hiệu huy hiệu Đảng3

   
 •  

  Lễ truy hiệu huy hiệu Đảng2

   
 •  

  Lễ truy hiệu huy hiệu Đảng1

   
 •  

  Lễ truy hiệu huy hiệu Đảng