Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc Bỉ

 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc bỉ 11

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc bỉ 10

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc bỉ 9

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc bỉ 8

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc bỉ 7

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc bỉ 6

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc bỉ 5

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc bỉ 4

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc bỉ 3

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc bỉ 2

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc bỉ