Đ/c Giàng A Chu khảo sát tại tỉnh Tây Ninh

 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HĐDT khảo sát tại Tây Ninh 7

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HĐDT khảo sát tại Tây Ninh 6

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HĐDT khảo sát tại Tây Ninh 5

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HĐDT khảo sát tại Tây Ninh 4

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HĐDT khảo sát tại Tây Ninh 3

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HĐDT khảo sát tại Tây Ninh 2

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HĐDT khảo sát tại Tây Ninh