đ/c Giàng A Chu - PCT HDDT khảo sát tại Cần Thơ

 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HDDT khảo sát tại Cần Thơ 8

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HDDT khảo sát tại Cần Thơ 7

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HDDT khảo sát tại Cần Thơ 6

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HDDT khảo sát tại Cần Thơ 5

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HDDT khảo sát tại Cần Thơ 4

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HDDT khảo sát tại Cần Thơ 3

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HDDT khảo sát tại Cần Thơ 2

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu - PCT HDDT khảo sát tại Cần Thơ