Đ/c Ksor Phước Giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Kiên Giang, An Giang 8/2013

 •  

  Đ/c Ksor Phước Giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Kiên Giang, An Giang 8/2013 7

   
 •  

  Đ/c Ksor Phước Giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Kiên Giang, An Giang 8/2013 6

   
 •  

  Đ/c Ksor Phước Giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Kiên Giang, An Giang 8/2013 5

   
 •  

  Đ/c Ksor Phước Giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Kiên Giang, An Giang 8/2013 4

   
 •  

  Đ/c Ksor Phước Giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Kiên Giang, An Giang 8/2013 3

   
 •  

  Đ/c Ksor Phước Giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Kiên Giang, An Giang 8/2013 2

   
 •  

  Đ/c Ksor Phước Giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Kiên Giang, An Giang 8/2013