Phiên Họp toàn thể HĐDT lần thứ 6.

 •  

  Phiên Họp toàn thể HĐDT lần thứ 6 3

   
 •  

  Phiên Họp toàn thể HĐDT lần thứ 6 2

   
 •  

  Phiên Họp toàn thể HĐDT lần thứ 6 1

   
 •  

  Phiên Họp toàn thể HĐDT lần thứ 6

   
 •  

  HĐDT thăm Đoàn ĐBQH TP.HCM 3

   
 •  

  HĐDT thăm Đoàn ĐBQH TP.HCM 2

   
 •  

  HĐDT thăm Đoàn ĐBQH TP.HCM 1

   
 •  

  HĐDT thăm Đoàn ĐBQH TP.HCM