PCT QH Tòng Thị Phóng và Thường trực HĐDT Đi thăm xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội

 •  

  PCT QH Tòng Thị Phóng và Thường trực HĐDT Đi thăm xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội9

   
 •  

  PCT QH Tòng Thị Phóng và Thường trực HĐDT Đi thăm xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội8

   
 •  

  PCT QH Tòng Thị Phóng và Thường trực HĐDT Đi thăm xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội7

   
 •  

  PCT QH Tòng Thị Phóng và Thường trực HĐDT Đi thăm xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội6

   
 •  

  PCT QH Tòng Thị Phóng và Thường trực HĐDT Đi thăm xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội5

   
 •  

  PCT QH Tòng Thị Phóng và Thường trực HĐDT Đi thăm xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội4

   
 •  

  PCT QH Tòng Thị Phóng và Thường trực HĐDT Đi thăm xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội3

   
 •  

  PCT QH Tòng Thị Phóng và Thường trực HĐDT Đi thăm xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội1

   
 •  

  PCT QH Tòng Thị Phóng và Thường trực HĐDT Đi thăm xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội