Phiên họp toàn thể HĐDT lần thứ 8 tại TP.HCM

 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị14

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị13

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị12

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị11

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị10

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị9

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị8

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị7

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị6

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị5

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị4

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị3

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị2

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị1

   
 •  

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

   
 •  

  Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan Báo cáo thực hiện CS DT trong thời gian qua

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT Ksor Phước khai mạc phiên họp lần thứ 8