Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ v/v thúc đẩy phát triển KT-XH của Việt Nam sau khi Trung Quốc trở thành đối tác lớn thứ 2 về FDI

19/05/2017 15:45

Nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng đối với Thủ tướng Chính phủ v/v thúc đẩy phát triển KT-XH của Việt Nam sau khi Trung Quốc trở thành đối tác lớn thứ 2 về FDI.

Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ v/v quản lý nợ công, cơ cấu nợ công của Việt Nam

18/05/2017 18:50

Nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đối với Thủ tướng Chính phủ v/v quản lý nợ công, cơ cấu nợ công của Việt Nam.

Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Y Khút Niê thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk v/v quản lý, quy hoạch cây trồng cà phê, cao su, hồ tiêu...tại Tây Nguyên

17/05/2017 16:06

Nội dung chất vấn của ĐBQH Y Khút Niê đối với Thủ tướng Chính phủ v/v quản lý, quy hoạch cây trồng cà phê, cao su, hồ tiêu...tại Tây Nguyên.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ v/v chất lượng nguồn nhân lực hiện nay còn yêu kém

17/05/2017 18:47

Nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v chất lượng nguồn nhân lực hiện nay còn yêu kém.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên v/v giải quyết quyền lợi, lợi ích, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em

15/05/2017 18:15

Nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v giải quyết quyền lợi, lợi ích, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: