Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ v/v thúc đẩy phát triển KT-XH của Việt Nam sau khi Trung Quốc trở thành đối tác lớn thứ 2 về FDI

Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ v/v thúc đẩy phát triển KT-XH của Việt Nam sau khi Trung Quốc trở thành đối tác lớn thứ 2 về FDI

19/05/2017 15:45

Nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng đối với Thủ tướng Chính phủ v/v thúc đẩy phát triển KT-XH của Việt Nam sau khi Trung Quốc trở thành đối tác lớn thứ 2 về FDI.

Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ v/v quản lý nợ công, cơ cấu nợ công của Việt Nam

Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ v/v quản lý nợ công, cơ cấu nợ công của Việt Nam

18/05/2017 18:50

Nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đối với Thủ tướng Chính phủ v/v quản lý nợ công, cơ cấu nợ công của Việt Nam.

Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Y Khút Niê thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk v/v quản lý, quy hoạch cây trồng cà phê, cao su, hồ tiêu...tại Tây Nguyên

Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Y Khút Niê thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk v/v quản lý, quy hoạch cây trồng cà phê, cao su, hồ tiêu...tại Tây Nguyên

17/05/2017 16:06

Nội dung chất vấn của ĐBQH Y Khút Niê đối với Thủ tướng Chính phủ v/v quản lý, quy hoạch cây trồng cà phê, cao su, hồ tiêu...tại Tây Nguyên.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ v/v chất lượng nguồn nhân lực hiện nay còn yêu kém

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ v/v chất lượng nguồn nhân lực hiện nay còn yêu kém

17/05/2017 18:47

Nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v chất lượng nguồn nhân lực hiện nay còn yêu kém.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên v/v giải quyết quyền lợi, lợi ích, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên v/v giải quyết quyền lợi, lợi ích, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em

15/05/2017 18:15

Nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v giải quyết quyền lợi, lợi ích, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: