Trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội v/v biện pháp cần thiết để tăng thu hồi thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra

05/05/2017

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội tại Kỳ họp thứ 2 đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao v/v biện pháp cần thiết để tăng thu hồi thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra.

          Kính thưa Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

          Trong 10 năm qua, thiệt hại do các vụ án vụ việc tham nhũng được phát hiện là 59.570 tỷ đồng và trên 400ha đất nhưng số tiền thu hồi cho Nhà nước là 4.676 tỷ đồng và trên 219ha đất. Như vậy số tiền thu hồi cho Nhà nước chỉ được khoảng 8% so với tổng số tiền thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra. (Báo cáo công tác 10 năm phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ).

          Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết biện pháp trong thời gian tới để tăng thu hồi thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra để tránh thất thoát cho Nhà nước.

          Nội dung trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem đính kèm!

ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn

File đính kèm
Các bài viết khác