Trả lời của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với Đại biểu TP. Hải Phòng v/v chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ kỹ và thuật cho sản suất công nghiệp

09/02/2017

Trả lời của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với Đại biểu TP. Hải Phòng v/v chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ kỹ và thuật cho sản xuất công nghiệp.

          Nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem đính kèm!

ĐB TP. Hải Phòng

File đính kèm