Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ với nội dung chất vấn của ĐBQH Đỗ Thị Lan thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh v/v sớm hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

11/04/2017

Nội dung chất vấn của ĐBQH Đỗ Thị Lan đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ v/v sớm hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.

        Kính thưa Bộ trưởng,

        Theo Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Về lĩnh vực nội vụ: Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Hiện nay chủ trương trên đã được Bộ Nội vụ triển khai như thế nào và bao giờ Đề án sẽ hoàn thành?

          Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

          Nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem đính kèm!

ĐBQH Đỗ Thị Lan

(Văn bản số 539/TTKQH-GS ngày 29/3/2017 của Tổng thư ký Quốc hội v/v chuyển chất vấn của ĐBQH)

File đính kèm