Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ec620ea1-9935-90a9-7816-286c808f6782.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH NGUYỄN VĂN HUY: CẦN QUY ĐỊNH RÕ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CƠ CHẾ PHÂN CẤP CHO CẤP HUYỆN TRONG THỰC HIỆN CÁC CTMTQG

ĐBQH NGUYỄN VĂN HUY: CẦN QUY ĐỊNH RÕ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CƠ CHẾ PHÂN CẤP CHO CẤP HUYỆN TRONG THỰC HIỆN CÁC CTMTQG

16/01/2024 10:28

Tham gia góp ý tại phiên thảo luận Tổ vào sáng 16/01 về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Huy đề nghị, để tránh việc cảm tính và tùy tiện trong việc lựa chọn, trong nghị quyết của Quốc hội cần quy định rõ tiêu chí lựa chọn, điều kiện để thực hiện cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).

ĐBQH TRẦN VĂN TIẾN: PHÂN LOẠI ĐẤT CẦN BẢO ĐẢM THỐNG NHẤT VỚI CÁC LOẠI ĐẤT, NHÓM ĐẤT TRONG CÁC QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN

ĐBQH TRẦN VĂN TIẾN: PHÂN LOẠI ĐẤT CẦN BẢO ĐẢM THỐNG NHẤT VỚI CÁC LOẠI ĐẤT, NHÓM ĐẤT TRONG CÁC QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN

16/01/2024 09:47

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, ĐBQH Trần Văn Tiến – Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, nội dung về phân loại đất cần rà soát, bảo đảm thống nhất với các loại đất, nhóm đất trong các quy hoạch có liên quan.

ĐBQH LÃ THANH TÂN: ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH CAN THIỆP SỚM TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

ĐBQH LÃ THANH TÂN: ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH CAN THIỆP SỚM TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

15/01/2024 23:53

Chiều 15/01, phát biểu tại phiên họp thảo luận về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Lã Thanh Tân – Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng đã cho ý kiến về quy định can thiệp sớm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

ĐBQH HOÀNG THỊ THANH THÚY: BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI) NHẰM XÂY DỰNG HÀNH LANG PHÁP LÝ VỮNG CHẮC

ĐBQH HOÀNG THỊ THANH THÚY: BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI) NHẰM XÂY DỰNG HÀNH LANG PHÁP LÝ VỮNG CHẮC

15/01/2024 23:52

Góp ý tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào chiều 15/01, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy – Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đã đóng góp một số ý kiến về quản lý nợ xấu, giới hạn cấp tín dụng,… nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật này.

ĐBQH TRẦN ĐÌNH GIA: ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

ĐBQH TRẦN ĐÌNH GIA: ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

15/01/2024 23:51

Tiếp tục chương trình ỳ họp bất thường lần thứ 5, phát biểu tại buổi thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đóng góp ý một số nội dung liên quan đến vấn đề mục đích sử dụng đất.

ĐBQH TÔ THỊ BÍCH CHÂU: HOÀN THIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT ĐAI VÀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

ĐBQH TÔ THỊ BÍCH CHÂU: HOÀN THIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT ĐAI VÀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

15/01/2024 23:38

Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Tô Thị Bích Châu – Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp một số ý kiến liên quan đến vấn đề khuyến khích đầu tư vào đất đai, hòa giải việc tranh chấp đất đai, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

ĐBQH NGUYỄN ĐẠI THẮNG: NGHIÊN CỨU QUY ĐỊNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐƯỢC QUYỀN GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ

ĐBQH NGUYỄN ĐẠI THẮNG: NGHIÊN CỨU QUY ĐỊNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐƯỢC QUYỀN GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ

15/01/2024 17:22

Góp ý tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào sáng 15/01, đại biểu Nguyễn Đại Thắng – Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu đơn vị sự nghiệp công lập được quyền góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê theo hướng quy định chi tiết điều kiện góp vốn để tạo điều kiện và giảm áp lực về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

ĐBQH ĐOÀN THỊ LÊ AN: XEM XÉT QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN

ĐBQH ĐOÀN THỊ LÊ AN: XEM XÉT QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN

15/01/2024 16:13

Đóng góp vào dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Đoàn Thị Lê An - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng cho rằng, bên cạnh việc siết tỷ lệ sở hữu với hiệu quả còn khá mơ hồ, cần xem xét quy định thật chặt chẽ về điều kiện, thủ tục cấp tín dụng cho khách hàng liên quan...

ĐBQH VŨ HỒNG LUYẾN: CÂN NHẮC CÔNG KHAI SỐ LÃI PHẢI THU CHƯA PHÂN BỔ TRONG DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

ĐBQH VŨ HỒNG LUYẾN: CÂN NHẮC CÔNG KHAI SỐ LÃI PHẢI THU CHƯA PHÂN BỔ TRONG DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

15/01/2024 16:07

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật, đại biểu Vũ Hồng Luyến - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên nêu quan điểm: Việc bổ sung yêu cầu có thuyết minh và công khai số liệu cụ thể về số dự phòng rủi ro chưa trích lập và số lãi phải thu chưa phân bổ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hoặc có thể bỏ yêu cầu này. Nếu không thận trọng khi thực hiện yêu cầu này trên thực tế có thể ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, hình ảnh của tổ chức tín dụng...

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: CẦN QUY ĐỊNH ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG KHI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: CẦN QUY ĐỊNH ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG KHI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

15/01/2024 15:26

Thảo luận tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát quy định kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm mà ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng làm đại lý để đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền của khách hàng vay vốn cũng như gửi tiết kiệm tại ngân hàng; cần nghiên cứu luật hóa để có chế tài ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm của nhân viên các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: